Kredietrisico: zo stel je jouw liquiditeit veilig

nov 29, 2019

iController blog - credit risk

Kredietrisico: zo stel je jouw liquiditeit veilig

Leestijd: 4 minuten

Kredietrisico houdt in dat er een kans bestaat dat jouw klant zijn of haar contractuele schuldverplichtingen niet zal kunnen nakomen en je facturen dus niet (tijdig) zal betalen. Om dat te voorkomen en een gezonde liquiditeit van je bedrijf te verzekeren, is een degelijk management van kredietrisico essentieel.

In dit artikel:

 • Omschrijven we wat we verstaan onder kredietrisico
 • Onderscheiden we drie types van kredietrisico
 • Tonen we hoe je het kredietrisico kan berekenen
 • En hoe de iController via AI het beheer stukken overzichtelijker maakt

Wat is kredietrisico?

Kredietrisico slaat op het risico op financieel verlies als gevolg van het niet naleven van bepaalde voorwaarden van een contract. Concreet wil het zeggen dat er een kans (een risico) bestaat dat je als leverancier van een product of dienst, de betaling van je klant niet, niet volledig of niet tijdig ontvangt. Als leverancier kan dat leiden tot problemen met je kasstroom of een verhoging van de incassokosten.

Kredietrisico ontstaat meestal door onvoldoende inkomsten of faillissementen bij klanten. Toch is er soms ook sprake van een opzettelijk kredietrisico. Dan weigert een klant om zijn verplichtingen na te komen, ondanks het feit dat hij over voldoende inkomsten beschikt.

Soorten kredietrisico

Kredietrisico kan ingedeeld worden in drie types: kredietverzuimrisico, concentratierisico en landenrisico. Ieder type heeft zijn eigen specificaties en vereist een eigen aanpak.

Kredietverzuimrisico

Kredietverzuimrisico houdt in dat een klant zijn betalingsverplichtingen waarschijnlijk niet of niet volledig zal nakomen, of er waarschijnlijk langer dan 90 dagen over zal doen om zijn factuur te betalen. Het is dus het vaakst voorkomende kredietrisico. Een interessant weetje? Deze vorm van kredietrisico komt niet alleen voor bij bedrijven, ook banken botsen hier vaak tegenaan. Denk maar aan mensen die de aflossingen van hun lening niet meer kunnen betalen.

Concentratierisico

Concentratierisico daarentegen slaat op het risico dat verbonden is aan facturen die vasthangen aan één tegenpartij, sector of land. Omdat geconcentreerde klantenportfolio’s minder divers zijn, is er ook meer samenhang in het rendement voor hun onderliggende vermogens, wat tot een verhoogd risico leidt. Dat soort risico’s kan gevolgen hebben voor de kernactiviteiten van leveranciers.

Landenrisico

Tot slot is er ook het landenrisico. Daarbij wordt het risico veroorzaakt door het leveren van goederen of diensten in landen die gevoelig zijn voor veranderingen, met een negatieve invloed op winsten of de waarde van activa tot gevolg. Hoewel dit risico ook wel het “politiek risico” genoemd wordt, is de term “landenrisico” breder – het maakt duidelijk dat landenrisico iedereen beïnvloedt binnen of betrokken bij een bepaald land. Desondanks blijft het begrip nauw verbonden met de macro-economische prestaties en de politieke stabiliteit van een land.

Credit risk analysis

Om op voorhand zo goed mogelijk in te schatten of je facturen betaald zullen worden, kan je het kredietrisico best goed berekenen. Zo’n berekening schetst een beeld van het vermogen van een klant om het verschuldigde bedrag te betalen. Met andere woorden: het meet de kredietwaardigheid van een persoon, bedrijf of organisatie.

Een populaire methode voor de analyse van kredietrisico’s zijn de vijf C’s:

 1. Character
  De eerste C staat voor character – oftewel het karakter of de reputatie van de klant – en gaat na in welke mate de klant bekend staat als een goede of slechte betaler.
 2. Capital
  Op de tweede plaats komt capital of kapitaal, een onderdeel van de analyse dat alleen interessant is voor banken. Als bedrijf kan je deze C dus integraal kan overslaan. Er is namelijk sprake van capital of kapitaal wanneer een klant ervoor kiest om een lening aan te gaan zonder eigen vermogen te investeren, omdat hij verwacht dat de uiteindelijke winst groter zal zijn dan de interestkosten.
 3. Capacity
  Een derde analysetool is capacity to pay, ofwel de verwachtte capaciteit van de klant om de facturen te betalen. Daarbij wordt er gekeken naar de zekerheid dat het inkomen van de klant stabiel blijft en volstaat om de facturen te kunnen betalen.
 4. Conditions
  De vierde C staat voor conditions, namelijk de werkomstandigheden waarin de onderneming van de klant actief is. Wat is de hoofdactiviteit van de klant en wat is het doel van de schuldverplichting?
 5. Collateral
  En dan moet je ook nog rekening houden met de collateral, ofwel het onderpand om de terugbetaling van facturen of een lening te verzekeren. Denk maar aan het kantoorgebouw of de magazijnvoorraad van de klant.

Kredietrisico managen

Het overleven van een onderneming hangt vaak af van de manier waarop het kredietrisico wordt gemanaged. Traditionele methodes voor kredietrisicomanagement zijn echter vaak erg tijdrovend, waardoor de risico’s vaak niet of niet op tijd worden ingeschat. Bij iController zetten we daarom in op artificiële intelligentie (AI).

De iController-software verzamelt klanteninteracties, waarna de AI automatisch het kredietrisico analyseert en hapklare aanbevelingen bezorgt. Ben je benieuwd naar het verschil dat artificiële intelligentie voor jou bedrijf kan betekenen? Vraag dan snel je gratis demo aan via info@icontroller.eu.

Gaat het managen van je kredietrisico goed, maar zoek je naar andere manieren om je kasstroom veilig te stellen? Lees dan onze blog over DSO – oftewel Days Sales Outstanding.

Discover more

Blog overview

See more

Contact us

See more

Join iController

See more

Subscribe to learn more about credit management

Thank you for subscribing to learn more about credit management.

Share This